Юридически фикции и юридически презумции. Понятие, видове