Възникване и основни функции на правото като цивилизационен феномен